profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez PDK Sports Ltd. z siedzibą przy ul. 38 Station View, Nantwich, CW5 7BL, United Kingdom, Company number 08400778, adres poczty elektronicznej: kontakt@podkarpacielive.pl

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez PDK Sports Ltd. z siedzibą przy ul. 38 Station View, Nantwich, CW5 7BL, United Kingdom, Company number 08400778 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  Usługodawca - PDK Sports Ltd. z siedzibą przy ul. 38 Station View, Nantwich, CW5 7BL, United Kingdom, Company number 08400778 
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu tpay.
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez tpay weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz tpay w maksymalnej kwocie 15 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://transmisje.podkarpacielive.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://transmisje.podkarpacielive.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych tpay. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu https://transmisje.podkarpacielive.pl. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://transmisje.podkarpacielive.pl/regulations.
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://transmisje.podkarpacielive.pl/regulations.
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Usługodawcy.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu tpay. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system tpay.
  2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie tpay.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://transmisje.podkarpacielive.pl/regulations oraz w siedzibie firmy PDK Sports Ltd.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności transmisji lub jej awarii
  2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Usługodawcy.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  4. Reklamacje można składać pod adresem kontakt@podkarpacielive.pl.
  5. Reklamacja powinna zawierać:
   • dokładną informację, której transmisji dotyczy
   • adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika
   • szczegółowe wyjaśnienie przyczyny reklamacji
   • wynik testu łącza internetowego wykonany w trakcie trwania transmisji (za pośrednictwem strony www.speedtest.net lub www.speedtest.pl
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu lub darmowy dostęp do kolejnej dowolonej transmisji wybranej przez użytkownika